ស្វែងយល់ពីយើង

បង្កើន​ភាព​ធន់​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​កសិកម្ម និង​មុខ​ជំនួញ ផ្តោត​លើ​ការ​បន្សុំា​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ (​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្ម​វិ​ធី​អភិវឌ្ឍន៍​វិ​ស័យ​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ស្រូវ​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​)​

សមិទ្ធផល

បង្កើន​ផលិត​កម្ម​គុណ​ភាព​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា ជា​មួយ​នឹង​ការ​អភិរក្ស​មូល​ដ្ឋា​ន​ធន​ធាន​ធម្ម​ជាតិ

លទ្ធផល

 • ច្បាប់ និង​បទ​បញ្ញត្ត​បិរិសា្ថន តូ្រវ​បាន​បងើ្កត​ដើម្បី​សម្រប​សម្រួល​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម​ស្រូវ​ដែល​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​
 • តំបន់​បើ្រ​បា្រស់​ដី​កសិកម្ម​ត្រូវ​បាន​ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​
 • ហេដា្ឋ​រចនា​សម័្ពន្ធ​សងា្វក់​ផលិត​កម្ម​សូ្រវ​ដែល​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង
 • ​សេ​វា​គាំ​ទ្រ​សងា្វក់​ផលិត​កម្ម​សូ្រ​វ​ដើម្បី​បងើ្កន​គុណ​ភាព​ស្រូវ​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​បង្កើន​
 • ការ​ធា​នា​ដាំ​ដំ​ណាំ​ទៅ​តាម​អា​កាស​ធាតុ​តូ្រវ​បាន​សាក​ល្បង​
សកម្មភាពការបន្សុំា
 • ការ​សា្តរ​ឡើង​វិញ​ប្រព័ន្ធ​ហេ​ដា្ឋ​រចនា​សម័្ពន្ធ​ធា​រា​សា​ស្ត្រ (​អាង​ស្តុក​ទឹក ប្រ​ឡាយ​បង្ហូរ​ និង​រំ​ដោះ​ទឹក​)
 • ការ​ក​សាង​រោង​ម៉ាស៊ីន​សម្ងួត​សូ្រវ និង​គា្រប់​ពូជ និង​ឃ្លំាង​រក្សា​ទុក
 • ការ​អនុវត្ត​បងា្ហញ​ការ​គៀរ​ដី​ឱ្យ​សើ្ម​ដើម្បី​អភិរក្ស​ទឹក និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក
 • ការ​សាក​ល្បង​ការ​ធា​នា​ដាំ​ដំ​ណាំ​ទៅ​តាម​អា​កាស​ធាតុ​កុ្នង​ខេត្ត​ចំនួន​៣ និង
 • ការ​ពងឹ្រង​សមត្ថភាព​ដល់​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​រោង​ម៉ា​ស៊ីន​សូ្រវ និង​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​ដើម្បី​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​
ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ភ្នាក់ងារអនុវត្ត

 • ក្រ​សួង​កសិ​កម្ម រុក្ខ​ប្រមាញ់​ និងនេសាទ
 • ក្រ​សួង​ធន​ធាន​ទឹក និង​ឧតុ​និ​យម
 • ក្រ​សួង​រៀប​ចំ​ដែ​ន​ដី នគរូប​នី​យ​កម្ម និង​សំណង់
 • ការិ​យា​ល័យ និង​មនី្ទរ​ពាក់​ព័ន្ធ (ខេត្ត​កំពង់​ធំ ព្រៃ​វែង បាត់​ដំបង​)

ថវិកា(ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)

៨៧,៩​លាន (កម្ម​វិធី​សាក​ល្បង​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​៖​៥​លាន (ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង​) និង​៥​លាន (ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥណ​ទាន​) ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី៖​៥៥​លាន កម្ម​វិធី​កសិកម្ម និង​សន្តិ​សុខ​ស្បៀង​សកល​៖​១៤,៦​លាន និង​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​៖​៨,៣​លាន​)

ថវិកា(ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)

៨៧,៩​​លាន (កម្ម​វិ​ធី​សាក​ល្បង​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​៖​៥​លាន (ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥត​សំ​ណង​) និង​៥​លាន​(ហិ​រ​ញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥណ​ទាន​) ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​៖​៥៥​លាន កម្ម​វិធី​កសិកម្ម និង​សន្តិ​សុខ​​ស្បៀង​សកល​៖​១៤​,៦​លាននិង​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាល​៖​៨,៣​លាន​)​

ខេត្ត
កំពង់ធំ ព្រៃវែង បាត់ដំបង
ឧបករណ៍ធន់នឹងអាកាសធាតុនឹងត្រូវបង្កើត/ធ្វើតេស្តសាកល្បង
 • ហេដា្ឋរចនាសម័្ពន្ធធារាសាស្ត្រធន់នឹងអាកាសធាតុ
 • ការធានាដាំដំណាំទៅតាមអាកាសធាតុ
 • ការគៀរដីឱ្យសើ្ម
ចំនួនអ្នកទទួលផល (ចំនួនស្រ្តី)

១០៥,៨០០ នាក់ (៥៤.០០០)

កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

រាជរដ្ឋាភិបាល៖
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


លោក សៀក សុភ័គ ប្រធា នគ្រប់គ្រងគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម)
ឯកឧត្តម គិត សេង នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


លោក ចាន់ សា រុទ្ធ ប្រធា នសម្របសម្រួលគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
ឯកឧត្តម យិន ងួនកូលេនីន នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
លោក សន សិរី ប្រធា នគ្រប់គ្រងគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
ឯកឧត្តម ឈឹម សុគន្ធ នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


លោក សេង ឡូត ប្រធា នគ្រប់គ្រងគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
លោក ហែម ចន្ធូ មន្ត្រីគម្រោងជាន់ខ្ពស់
អុីម៉ែល៖ [email protected]


បណិ្ឌត អានចារ្យ សីុ្រនីវ៉ាសាន ជនបងោល្គ នៃកម្មវិធីសាកល្បងសមា្រប•់
ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសមា្រប់ប្រទេសកម្ពុជា
អុីម៉ែល៖ [email protected]

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្មស្រូវធន់នឹង​អាកាសធាតុ
ក្រ​សួង​កសិកម្ម​ រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម
ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
មូល​និ​ធិ​វិ​និ​យោគ​អា​កាស​ធាតុ​: គម្រោង​​ភាព​​ធន់​​នឹង​​អា​​កាស​​ធាតុ​​នៃ​​ហេដ្ឋា​​រចនា​​សម្ពន្ធ័​​កសិកម្ម​ និង​​ការ​​បន្សុំា​​ផ្តោត​​លើ​​មុខ​​ជំនួញ​​នៅ​​ខេត្ត​​បន្ទាយ​​មាន​​ជ័យ កំ​ពង់​ធំ សៀម​រាប ព្រៃ​វែង​ និង​​ខេត្ត​​បាត់​​ដំ​បង​​(Rice-SDP)


​វិសយ័​កសិកម្ម

វិស័យធនធានទឹក

អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង និងគមនាគមន៍