ស្វែងយល់ពីយើង

ការ​អភិវឌ្ឍ​ហេដារ្ឋចនា​សម័្ពន្ធ​ធន់​នឹង​ទឹក​ជំនន់​នៅ​កុ្រង​ពោធិ៍សាត់ និង​កុ្រង​កំពង់​ឆ្នាំង (​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​កែ​លម្អ​បរិស្ថាន​ក្រុង​នៅ​បឹង​ទន្លេ​សាប​)

សមិទ្ធផល

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសេវាកម្មក្រុងនិងបង្កើនភា ពធន់នឹងអាកាសធាតុ

លទ្ធផល

 • ការ​កែ​លម្អ​បរិសា្ថន​ទី​កុ្រង​ខេត្ត​កំពង់​ឆាំ្នង
 • ការ​កែ​លម្អ​បរិសា្ថន​ទី​កុ្រង​ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់
 • ការ​គៀង​គរ​សហគមន៍​ និង​ការ​កែ​លម្អ​បរិសា្ថន​(បង្គន់​អនាម័យ​តាម​ផ្ទះ​សម្រាប់​អ្នក​ក្រី​ក្រ​នៅ ទី​ក្រុង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ និង​លើក​កម្ពស់​អនាម័យ​ និង​ការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ហេដ្ឋារច​នា​សម្ព័ន្ធ​សហគមន៍​)
 • ពងឹ្រង​ការ​សម្រប​សមួ្រល​វិស័យ និង​គាំទ្រ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​របស់​ក្រ​សួង
 • ពងឹ្រង​សមត្ថ​ភាព​សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ប្រតិ​បត្តិការ​ និង​ការ​ថែ​ទាំ

សកម្ម​ភាព​ការ​បន្សុំា

 • ការ​ពារ​ទឹក​ជំនន់​តាម​រយៈ​ការ​សាង​សង់ និង​ថែ​ទាំ​ចំ្រាង​ការ​គ្រប់​គ្រង​សំណល់​រឹង​ និង​ការ​សាង​សង់​ផូ្លវ​កុ្នង​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​
 • ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ប្រព័ន្ធ​បងូ្ហរ​ទឹក ការ​ការ​ពារ​ចំ្រាង​ទនេ្ល​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​សំណល់​រឹង​ក្នុង​ខេត្ត​ពោ​ធិ៍​សាត់
 • ការ​គៀង​គរ​សហគមន៍​ និង​ការ​កែល​ម្អ​បរិសា្ថន តាម​រយៈ​ការ​ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​អនាម័យ​តាម​ផ្ទះ ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ និង​អនាម័យ​ និង​ការ អនុ​វត្ត​សកម្ម​ភាព និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​សហគមន៍​ខ្នាត​តូច​ក្នុង​ការ​កំណត់​ភាព​ក្រី​ក្រ និង​តំបន់​ងា​យ​រង​គ្រោះរួម​ទាំង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ប្រ​ព័ន្ធ​ប្រ​កាស​អាស​ន្ន
 • គាំ​ទ្រការ​សម្រប​សមួ្រល​និង​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​ដើម្បី​បងើ្កត​ផែន​ការ​សម្រាប់​ការ​បន្សុំា​នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​នៅ​ក្រុង​ជុំវិញ​បឹង​ទន្លេ​សាប

 

ភ្នាក់​ងារ​ប្រ​តិ​បត្តិ

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

 

ភ្នាក់​ងារ​អនុវត្ត

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងសាលាក្រុង
មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តខេត្តពោធិ៍សាត់ និងសាលាក្រុង

 

ថ​វិកា​(ដុល្លារ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិក​)

៥២,៦ លាន (កម្មវិធីសាកល្បងសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ៖៥លាន(ហិរញ្ញប្បទា នឥតសំណង) និង​៥លាន​(​ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥណ​ទាន​) ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​៖៣៧​លាន សហ​គមន៍​៖០,២​លាន និង​រាជរដ្ឋា​ភិ​បា​ល​៖​៥,៤លាន​)

 

ខេត្ត

ខេត្តពោធិ៍សាត់ និងកំពង់ឆ្នាំង

 

ឧបករណ៍ធន់នឹងអាកាសធាតុនឹងត្រូវបង្កើត/ធ្វើតេស្តសាកល្បង

 • ការ​ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង និង​ការ​សាង​សង់​ចំ្រាង​ដែល​ងាយ​រង​គ្រោះ​ទឹក​ជំ​នន់​នៅ​កុ្រង​កំពង់​ឆាំ្នង
 • ការ​ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង និង​ពងី្រក​ប្រព័ន្ធ​បងូ្ហរ​ទឹក​នៅកុ្រង​ពោ​ធិ៍​សាត់
 • ការ​សា្តរ​ឡើង​វិញ​ស្រះ​ទឹក​សំណល់​នៅ​កុ្រង​ពោធិ៍​សាត់
 • ហេដា្ឋរ​ចនា​សម័្ពន្ធ​សហគមន៍​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​នៅ​កុ្រង​កំព​ង់​ឆាំ្នង និង​ពោ​ធិ៍សា​ត់

 

ចំនួន​​អ្នក​​ទទួល​​ផល​ (​​ចំនួន​​ស្រ្តី​​)

៩០,០០០នាក់ (៤៦,០០០នាក់)

 

កាល​​បរិច្ឆេទ​អនុ​ម័ត​

នៅថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

 

កាល​បរិច្ឆេទ​បញ្ចប់​

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

 

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

រាជរដ្ឋាភិបាល៖
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ឯកឧត្តម វង្ស ពិសិដ្ឋ នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

លោក សាមៀ កាម៉ាល អ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសង្គម
អីុមែល៉ ៖ [email protected]


បណ្ឌិត អានចារ្យ ស្រីុនីវ៉ាសាន ជនបង្គោលនៃកម្មវិធីសាកល្បងសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
អុីម៉ែល៖ [email protected]

មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ: Flood-resilient Infrastructure Development in Pursat and Kampong Chhnang Towns as part of the Integrated Urban Environmental Management in the Tonle Sap Basin Project


​វិសយ័​កសិកម្ម

វិស័យធនធានទឹក

អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង និងគមនាគមន៍