ស្វែងយល់ពីយើង

បង្កើន​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហា​និ​ភ័យ​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់ និង​រាំង​ស្ងួត​ក្នុង​ខេត្ត​ពោធិ៍​សាត់ (​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​កាត់​បន្ថយ និង​គ្រប់​គ្រង​ហា​និ​ភ័យ​គ្រោះ​ទឹក​ជំ​នន់ និង​រាំង​ស្ងួត​ក្នុង​មហា​អនុ​តំបន់​ទន្លេ​មេ​គង្គ​)​

សមិទ្ធផល

កាត់​បន្ថយ​ការ​ខូច​ខាត​សេដ្ឋ​កិច្ច​ដោយ​សារ​គ្រោះ​​ទឹក​ជំនន់ និង​រាំង​ស្ងួត​នៅ​តំបន់​ងាយ​រង​គ្រោះ​

 

លទ្ធផល
 • បងើ្កន​ប្រព័ន្ធ​ទិន្ន​ន័យ ព័ត៌​មាន និង​មូល​ដ្ឋាន​ចំណេះ​ដឹង ក្នុង​តំបន់ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ការ​គ្រប់​គ្រង​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់​ និង​រាំង​ស្ងួត
 • ធើ្វ​ឱ្យ​ហេដា្ឋ​រចនា​សម័្ពន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​បាន​ប្រសើរ​ឡើង
 • បងើ្កន​សមត្ថ​ភាព​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហានិ​ភ័យ​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ​ផ្អែក​លើ​សហ​គមន៍

 

សកម្មភាពការបន្សុំា
 • ការ​ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ហេដា្ឋ​រចនា​សម័្ពន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​សម្រាប់​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​ជំនន់ និង​គ្រោះ​រាំ​ង​ស្ងួតតាម​រយៈ ​(១) ប្រព័ន្ធធា​រា​សាស្ត្រ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ខ្សែ​ទឹកខាង​លើ​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ការ​ស្រោច​ស្រព​នៅ​រដូវ​វស្សា​លើ​ផ្ទៃ​ដីចំនួន​១៦,១០០​ហិក​តា និង​បំពេញ​ប្រឡាយ​ តូច​ៗ​ក្នុង​រដូវ​ប្រាំង
  និង​(២)​ រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដែល​សម្រប​សម្រួល​បង្វែរទឹកជំនន់
 • ការ​ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ការ​ព្យា​ករណ៍​ទឹក​ជំនន់​ និង​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​ និង​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ប្រកាស​អាសន្ន​ទឹក​ជំនន់​ និង​ គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត
 • ការ​ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​បទ​ដា្ឋន​ស្តង់​ដារ​កមាំ្លង​ទឹក​ និង​ឯក​សារ​ណែ​នាំ​ក្នុង​តំបន់​ដី​សណ្ដរ​ទន្លេ​មេគង្គ
 • ការ​បងើ្កន​សមត្ថភាព​ (១)​គណៈ​កម្មាការ​កសិករ​បើ្រ​ប្រាស់​ទឹក​សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ហា​និភ័យ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​ និង​ទឹក​ជំនន់​ និង​(២) សហគមន៍​ និង​រាជរដ្ឋា​ភិ​បាល​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ការត្រៀមបង្កា​គ្រោះ​​មហន្ត​រាយ​សហគមន៍

 

ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

 

ភ្នាក់ងារអនុវត្ត

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តពោធិ៍សាត់
នាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រ និងការងារទន្លេ

 

ថវិកា(ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)

៤៨​លាន​ [​កម្ម​វិធី​សាក​ល្បង​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​៖​៦​លាន (ហិរញ្ញប្ប​ទាន​ឥត​សំណង​) និង​៤​លាន​ (ហិរញ្ញ​ប្បទាន​ឥណ​ទាន​)​ធនា​គារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​៖៣៥​លាន រាជរដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​៖ ៣លាន​]

 

ខេត្ត

ពោធិ៍សាត់

 

ឧបករណ៍ធន់នឹងអាកាសធាតុនឹងត្រូវបង្កើត/ធ្វើតេស្តសាកល្បង
 • ម៉ូ​ដែល​ព្យាករណ៍​ទឹក​​ជំនន់​ និង​គ្រោះ​រាំង​សួ្ងត​ និង​ប្រព័ន្ធ​ប្រ​កាស​អាសន្ន​
 • ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ការ​ការ​ពារ​ទឹក​​ជំនន់​ និង​ហេដា្ឋ​រច​នា សម័្ពន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក
 • រៀប​ចំ​បទ​ដ្ឋាន​ស្តង់​ដារ និង​ឯក​សារ​ណែ​នាំ​សម្រាប់​ហេដា្ឋ​រចនា សម័្ពន្ធ​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ
 • ការ​គ្រប់​គ្រង​ហា​និ​ភ័យ​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ​ផែ្អក​លើ​សហគ​មន៍
ចំនួនអ្នកទទួលផល (ចំនួនស្រ្តី)

៩,៩០០នាក់ (៥,៩៤០នាក់)

 

កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត

ថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

 

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

 

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

រាជរដ្ឋាភិបាល៖
ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
ឯកឧត្តម ប៉ុញ សច្ចៈ នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


លោក បាក់ ប៊ុណ្ណា ប្រធា នគ្រប់គ្រងគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
លោក រ៉ា​ហ្សា​ ហ្វា​រ៉ូ​ អ្នកឯកទេសធនធានទឹក
អុីម៉ែល៖ [email protected]


បណិ្ឌត អានចារ្យ សីុ្រនីវ៉ាសាន ជនបងោល្គ នៃកម្មវិធីសាកល្បងសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
អុីម៉ែល៖ [email protected]

 
ក្រ​សួង​ធន​ធាន​ទឹក​ និង​ឧតុ​និ​យម​
មូល​និធិ​វិ​និ​យោគ​អា​កាស​ធាតុ​: គម្រោង​គ្រប់​គ្រង​ហា​និ​ភ័យ​គ្រោះ​ទឹក​ជំនន់ និង​រាំង​ស្ងួត ក្នុង​មហា អនុ​តំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ​


​វិសយ័​កសិកម្ម

វិស័យធនធានទឹក

អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង និងគមនាគមន៍