ស្វែងយល់ពីយើង

ផ្លូវ​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រៃ​វែង ស្វាយ​រៀង កំពង់​ឆ្នាំង និង​កំពង់​ស្ពឺ​(​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្លូវ​ខេត្ត​)​

សមិទ្ធផល

សុវត្ថិ​ភាព ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ចំណាយ​ បណ្តា​ញ​ផ្លូវ​ដែល​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​គ្រប់​រដូវ​កាល​ក្នុង​ខេត្ត​កសិកម្ម​គោល​ដៅ​

លទ្ធផល

 • ការងារសំណង់សិល្បការ
 • ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បតិ្តផូ្លវសាធារណៈ
 • សុវតិ្ថភាពផូ្លវ និងការការពារ
 • ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ (ផែន​ទី​ផូ្លវ​ងាយ​រង​គ្រោះ នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អា​កាស​ធាតុ​ការ​កែ​សម្រួល​បទ​ដ្ឋាន​សាង​សង់​ផ្លូវ​ការ​អនុវត្ត​វិ​ធាន​ការ​បន្សុំា​ផ្អែក​លើ​ជីវ​វិស្វ​កម្ម និង​ប្រ​ព័ន្ធ​អេ​កូ​ឡូ​ស៊ីដ​ទៃទៀត​ផ្អែក​លើ​វិធា​ន​ការ​បន្សុំា និង​សកម្ម​ភាព​គ្រប់​គ្រង​ការ​សង្រ្គោះ​បន្ទាន់​)

សកម្មភាពការបន្សុំា

 • ការ​កែ​សមួ្រល​សំណង់​សិ​ល្ប​ការ​ដែល​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​៖ ការ​រៀប​ចំ​បទ​ដ្ឋាន​ស្រ​ទាប់​គឹ្រះផ្លូវ​ និង​ប្រ​ឡាយ​សា្នម​ភ្លោះ​​ផ្លូវ​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ហូរ​ច្រោះ​ ប្រើ​ប្រាស់​សម្ភារៈ​សំណង់​ដែល​ធន់
  នឹង​អា​កាស​ធាតុ​សម្រាប់​ការ​សាង​សង់​ផ្លូវ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​វិស្វកម្ម​បៃ​តង​ដើម្បី​រក្សា​ទឹក​តាម​ទី​ជម្រាល​បញ្ជៀស​ទឹក​ចេញ​ពី​ផ្លូវ​
 • ការ​រៀប​ចំ​ផែន​ទី​ភាព​ងាយ​រង​គ្រោះ​ផូ្លវ ​ពិ​និត្យ​ឡើង​វិញ​និង​កែ​សម្រួល​បទ​ដ្ឋាន​សំណង់​ផ្លូវ និង​ឯក​សារ​ណែ​នាំ​ដើម្បី​ឱ្យ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ ​និង​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ភាព​ងាយ​រង​គ្រោះ​នៃ​ផ្លូវ
 • វិធាន​ការ​ជីវ​វិស្វកម្ម​ដូច​ជា​ការ​ដាំ​ពូជ​រុក្ខ​​​ជាតិ​​ដើម្បី​​ស្តា​រ​ឡើង​វិញ​មុខ​ងារ​ប្រព័ន្ធ​អេ​កូ​ឡូ​ស៊ី
 • ការ​ដាក់​បញូ្ចល​ប្រព័​ន្ធ​សុ្តក​ទឹក​ទុក​ដែល​តូ្រវ​បាន​គិត​គូរ​កុ្នង​បទ​ដ្ឋាន​សាង​សង់​ផ្លូវ​ខេត្ត
 • ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ការ​សង្គ្រោះ​បនា្ទន់​ផ្អែក​លើ​សហគមន៍​កុ្នង​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​

ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ភ្នាក់ងារអនុវត្ត

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

ថវិកា(ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)

៧៨,៨ លាន (កម្ម​វិធី​សាក​ល្បង​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​៖​៧​លាន (ហិរញ្ញ​ប្បទាន​​ឥត​សំណង​) និង​១០​លាន (​ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥណ​ទាន​) ធនា​គារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​៖​៥២​លាន និង​រាជរដ្ឋា​ភិ​បា ល​៖​៩,៨​លាន​)​

ខេត្ត

ព្រៃវែង ស្វាយរៀង កំពង់ឆ្នាំង និងកំពង់ស្ពឺ

ឧបករណ៍ធន់នឹងអាកាសធាតុនឹងត្រូវបង្កើត/ធ្វើតេស្តសាកល្បង

 • ធើ្វ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ផូ្លវ​ចំ​ងាយ​១៥៧​គីឡូ​ម៉ែត្រ​​រួម​មាន​ផូ្លវ​ចំ​ងាយ​១១៧​គីឡូ​ម៉ែត្រ​​ដើម្បី​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ
 • វិធាន​ការ​បន្សុំា​ផែ្អក​លើ​ជីវ​វិស្វ​កម្ម និង​ប្រព័ន្ធ​អេ​កូ​ឡូ​ស៊ី​ដ​ទៃ​ទៀត​

ចំនួនអ្នកទទួលផល (ចំនួនស្រ្តី)

២០០,០០០នាក់ (១១០,០០នាក់)

កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត

ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

រាជរដ្ឋាភិបាល៖
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ឯកឧត្តម ផែង សុវិជ្ជានោ នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


លោក សរ វុត្ថា ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
លោក ចាណ័រ ហាគីម អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងជា ន់ខ្ពស់
អុីម៉ែល៖ [email protected]


បណ្ឌិត អានចារ្យ ស្រីុនីវ៉ាសា ន ជនបង្គោលនៃកម្មវិធីសាកល្បងសម្រាប់
ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
អុីម៉ែល៖ [email protected]

Provincial Road Improve Project Loan and Grat Effectiveness
មូល​និ​ធិ​វិ​និ​យោគ​អា​កាស​ធាតុ​: ផ្លូវធន់នឹងអាកាសធាតុក្នុងខេត្តព្រៃវែង ស្វាយរៀង កំពង់ឆ្នាំង និងកំពង់ស្ពឺ


​វិសយ័​កសិកម្ម

វិស័យធនធានទឹក

អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង និងគមនាគមន៍