ស្វែងយល់ពីយើង

ហេដ្ឋា​រច​នា​សម្ព័ន្ធ​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​នៅ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ក្រុង​របៀង​ខាងត្បូង​៖ បាត់​ដំ​បង បា​វិត អ្នក​លឿង និង​ប៉ោយ​ប៉ែត (​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋ​កិច្ច​ក្រុង​របៀង​ខាង​ត្បូង​នៅ​មហា​អនុ​តំ​បន់​ទន្លេ​មេគង្គ​)

សមិទ្ធផល

ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ហេដ្ឋា​រច​នា​សម្ព័ន្ធ​ក្រុង និង​បង្កើន​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​នៃ​ខេត្ត​គោល​ដៅ​គម្រោង

លទ្ធផល

  • ការ​ទទួល​យក និង​ការ​អនុវត្ត​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​ក្រុង
  • ការ​អនុវត្ត​ការ​វិ​និ​យោគ​ហេដា្ឋ​រចនា​សម័្ពន្ធ​កុ្រង​អា​ទិ​ភាព
  • ការ​ពងឹ្រង​សមត្ថ​ភាព​សា្ថ​ប័ន

សកម្ម​ភាព​ការ​បន្សុំា

  • សាង​សង់ និង​សា្តរ​ឡើង​វិញ​ផូ្លវ​សុ​វតិ្ថ​ភាព ការ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​សំណល់​ និង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​ជំនន់
  • ផែន​ទី​ងាយ​រង​គ្រោះ​នឹង​ការ​ប្រែ​បួ្រល​អា​កាស​ធាតុ​ការ​កែ​សម្រួល​បទ​ដ្ឋាន និង​ការ​អនុវត្ត​វិធាន​ការ​បន្សុំា
  • កសាង​សមត្ថភាព​ដើម្បី​ការ​គ្រប់​គ្រង និង​ថែ​ទាំ​ហេដ្ឋា​រច​នា​សម្ព័ន្ធ ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​

 

ភ្នាក់​ងារ​ប្រ​តិ​បត្តិ

ក្រ​សួង​សា​ធារណ​ការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន

 

ភ្នាក់​ងារ​អនុវត្ត

ក្រ​សួង​សា​ធារណ​ការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន

 

ថ​វិកា​(ដុល្លារ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិក​)

៥៥,៤ លាន [កម្ម​វិ​ធី​សាក​ល្បង​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​៖​៥​លាន (​ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥត​សំណង​) និង៥​លាន​ (ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥណ​ទាន​) ធ​នា​គារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​៖​៣៧​លាន ថវិកា​ហេដ្ឋា​រច​នា​សម្ព័ន្ធ​បរិស្ថាន​ទី​ក្រុង​-ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​៖១,៥​លាន និង​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​៖៦,៩​លាន​)​]

 

ខេត្ត

បាត់​ដំបង​ បន្ទាយ​មាន​ជ័យ ព្រៃ​វែង និង​ស្វាយ​រៀង

 

ឧបករណ៍ធន់នឹងអាកាសធាតុនឹងត្រូវបង្កើត/ធ្វើតេស្តសាកល្បង

  • ការ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​សំណល់​ដែល​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ
  • ការ​គ្រប់​គ្រង​ទឹក​ជំនន់ និង​រចនា​សម័្ពន្ធ​ការ​ពារ​ទឹក​ជំនន់​នៅ​បាត់​ដំប​ង​ និង​អ្នក​លឿង

 

ចំនួន​​អ្នក​​ទទួល​​ផល​ (​​ចំនួន​​ស្រ្តី​​)

នៅ​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែ​ធ្នូ  ឆ្នាំ​២០១២

 

កាល​​បរិច្ឆេទ​អនុ​ម័ត​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​៣១ ខែធ្នូ ​ឆ្នាំ២០១៨

 

កាល​បរិច្ឆេទ​បញ្ចប់​

ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​ធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០

 

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

រាជរដ្ឋាភិបាល៖
ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
ឯកឧត្តម វង្ស ពិសិដ្ឋ នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


លោក សោម កុសល អនុប្រធាន
អុីម៉ែល៖ [email protected]

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
លោក អ៊ុក នីដា មន្ត្រីគម្រោងជាន់ខ្ពស់
អីុមែល៉ ៖ [email protected]


បណិ្ឌត អានចារ្យ សីុ្រនីវ៉ាន​សាន ជនបង្គោល​ នៃកម្មវិធីសាកល្បងសម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​សម្រាប់​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​
អុីម៉ែល៖ [email protected]

មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុ: ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធន់នឹងអាកាសធាតុនៅសេដ្ឋកិច្ចក្រុងរបៀងខាងត្បូង៖ បាត់ដំបង បាវិត អ្នកលឿង និងប៉ោយប៉ែត


​វិសយ័​កសិកម្ម

វិស័យធនធានទឹក

អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង និងគមនាគមន៍