ក្រុម​ការ​ងារ​

ក្រុម​ការងារ​ អគ្គ​លេ​ខា​ធិ​ការ​ដ្ឋាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជាតិ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ដោយ​ចីរភាព​

ល.រ ឈ្មោះ​ តួ​នា​ទី​
1 Mr. Sim Touch Head of Climate Change Information Management Office, Department of Climate Change; and Assistant to Program Manager

ក្រុម​ការ​ងារ​​អន្តរ​ជាតិ​

ល.រ ឈ្មោះ​ តួ​នាទី​
1 Dr. Peter-John Meynell Team Leader and and International Water and Climate Change Adaptation Specialist
2 Dr. Jeremy Carew-Reid International NAPA Project Development Expert
3 Mr. Nick Beresnev Project Manager
4 Ms. Kathleen McLaughlin International Knowledge Management and Communications Specialist
5 Mr. Keith Ward International Infrastructure and Climate Change Specialist
6 Dr. Ian Hancock International Agriculture and Climate Change Specialist
7 Ms. Thao Nguyenphuong Project Coordinator

ក្រុម​ការ​ងារ​​ជាតិ​

ល.រ ឈ្មោះ​ តួ​នាទី​
1 Dr. Seak Sophat Senior SPCR Management Specialist/ Deputy Team Leader (DTL)/Water Resources Specialist
2 Mr. Young Pheak Monitoring & Evaluation Specialist
3 Mr. Thai Vathara Infrastructure and Climate Change Specialist
4 Dr. Lay Chanthay NAPA Project Development Expert 1
5 Mr. Nom Sophearith NAPA Project Development Expert 2
6 Ms. Porny You Knowledge Management & Communications Specialist
7 Ms. Nhem Bonareth Financial Assistant
8 Mr. Tach Trin Program Assistant
9 Nget Sophea Multimedia Information Specialist
10 Chea Pisey Social Development and Gender Specialist
11 Pech Sithan National Agriculture and Climate Change Specialist