ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកម្មវិធី​ SPCR លេខ៖ 11 (ខែ​តុលា​ ដល់ ​ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៧)