ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានកម្មវិធី​ SPCR លេខ៖ 10 (ខែ​កក្កដា ដល់​ខែ​ កញ្ញា​)